Site Loader
Јавне набавке
Шејкина 21а, Миријево, Београд

Новим Планом и програмом наставе и учења за гимназије кроз изборне програме омогућава се међупредметна повезаност и развијају се међупредметне и трансверзалне компетенције код ученика.

Ученик је у могућности да од првог до четвртог разреда бира изборне програме. Овај избор омогућава му да самостално креира део свог образовања у складу са својим интересовањима и потребама.

У Седмој београдској гимназији ученицима се нуде четири изборна програма од којих они бирају два. Изборне програме које су изабрали у првом разреду ученици не морају да похађају у другом разреду, него их могу у зависности од својих интересовања и променити.

Изборни програми за први и други разред у Седмој београдској гимназији су:

 1. Језик, медији и култура
 2. Појединац, група, друштво
 3. Здравље и спорт
 4. Уметност и дизајн

ЈЕЗИК, МЕДИЈИ И КУЛТУРА

Циљ учења изборног програма Језик, медији и култура је да допринесе унапређивању комуникацијских вештина, развоју медијске културе и усвајању културних образаца који ће ученику омогућити сналажење у савременом свету, изградњу идентитета и даљи професионални развој.

По завршетку програма ученик ће бити у стању да:

 • критички разматра позитиван и негативан утицај медија;
 • процењује значај и утицај информација и извора информација и повезује их са сопственим искуством ради решавања различитих ситуација;
 • препознаје примере манипулације, дискриминације и говора мржње у медијима и има критички однос према њима;
 • одговорно се односи према креирању сопствених медијских порука;
 • комуницира на конструктиван начин;
 • исказује спремност да учествује у акцијама чији је циљ унапређивање медијске културе;
 • разликује културне од популарних садржаја и на основу тога доноси вредносне судове.

Садржаји (наставне теме) изборног програма Језик, медији и култура у првом разреду су: Јавни наступ, Креатори и примаоци медијских порука, Вредности.

ПОЈЕДИНАЦ, ГРУПА И ДРУШТВО

Циљ учења изборног програма Појединaц, група и друштво је оспoсобљавање ученика за критичко сагледавање места појединца и група у друштву, њихових улога, права, одговорности и међузависности, ради развијања знања, вештина, вредности и ставова неопходних за конструктивно учешће у различитим ситуацијама својственим савременом динамичном друштву.

По завршетку програма ученик ће бити у стању да:

 • аргументовано дискутује о друштвеним појавама имајући у виду позицију појединца, групе и друштва;
 • уочава и анализира различите врсте интеракцијских процеса у друштву и међузависност између појединаца, група и друштва;
 • препозна начине утицаја и манипулације појединца, групе и друштва;
 • илуструје на примерима и примени у реалним ситуацијама механизме разградње негативних друштвених стереотипа;
 • исказује просоцијалне ставове, вредности, осетљивост за етичко просуђивање;
 • препознаје специфичности истраживања у друштвеним наукама.

Садржаји (наставне теме) изборног програма Појединац, група и друштво у првом разреду су: Од узора и идола до вођа и следбеника, Усамљеност, одбаченост, отуђеност.

ЗДРАВЉЕ И СПОРТ

Циљ учења изборног програма Здравље и спорт је да ученик, на основу проучавања различитих аспеката здравог живота, развије знања, вештине, ставове и вредности који су у функцији очувања и унапређивања здравља и културе телесног вежбања.

По завршетку програма ученик ће бити у стању да:

 • проналази релевантне изворе информација о значају редовног физичког вежбања – спорта и рекреације и користи их у формирању здравих животних навика;
 • препозна и критички процени потенцијално ризичне ситуације по здрављеи у складу са тим одговорно реагује;
 • одабере и примeни разноврсне програме физичког вежбања, спорта и рекреације, опоравка и здраве исхране, у складу са својим потребама и могућностима;
 • покреће и предузима иницијативе којима се промовишу значај физичког вежбања и здрав начин живота.

Садржаји (наставне теме) изборног програма Здравље и спорт у првом разреду су: Спорт и психоактивне супстанце, Физичка активност и репродуктивно здравље, Правилна исхрана и физичко вежбање у спорту и рекреацији.

УМЕТНОСТ И ДИЗАЈН

Циљ учења изборног програма Уметност и дизајн је да ученик кроз истраживање уметности и стваралачки рад развија осетљивост за естетику, креативност, радозналост и мотивацију за стварање и изражавање у различитим медијима, као и да формира навику да се континуирано укључује у уметнички и културни живот заједнице.

По завршетку програма ученик ће бити у стању да:

 • разматра сличности, разлике и повезаност различитих уметности;
 • реализује идеје уважавајући принципе одабраних уметничких дисциплина;
 • користи релевантне изворе за истраживање остварења и појава у уметности;
 • користи разноврсне податке као подстицај за стваралачки рад;
 • презентује идеје, радове и уметничка остварења у одабраном медију;
 • предлаже садржаје или активности у којима се повезују различите уметности;
 • комуницира учтиво, јасно и аргументовано уз уважавање различитих мишљења, идеја и естетских доживљаја;
 • исказује утисак о естетичким квалитетима уметничких дела;
 • просуђује, критички, утицај уметности на здравље;
 • учествује, према сопственим способностима и интересовањима, у истраживању, смишљању, планирању и реализацији мањег пројекта.

Садржаји (наставне теме) изборног програма Уметност и дизајн у првом разреду гимназије су: Инспирација, Обједињене уметности.

Ученици, родитељи или други правни заступници ученика опредељују се за похађање изборних програма попуњавањем анкетног листа приликом уписа у школу.

Правилник о плану и програму наставе и учења за гимназије прочитајте овде.

Post Author: admin