Правилником о календару образовно-васпитног рада средњих школа за школску 2018/19. (у даљем тексту Правилник) утврђује се календар за остваривање обавезних облика образовно-васпитног рада (теоријска настава, практична настава и вежбе) у гимназији, уметничкој и стручној школи, за школску 2018/2019. годину.

Остали обавезни и факултативни облици образовно-васпитног рада, утврђени наставним планом и програмом за гимназије, уметничке и стручне школе, планирају се годишњим планом рада.

Правилником је утврђено да се настава и други облици образовно-васпитног рада у средњим школама остварују се у два полугодишта:

Прво полугодиште почиње у понедељак 3. септембра 2018. године, а завршава се у четвртак, 31. јануара 2019. године.

Друго полугодиште почиње у понедељак, 18. фебруара 2019. године, а завршава се у петак, 21. јуна 2019. године. За ученике IV разреда гимназије, друго полугодиште се завршава у четвртак, 24. маја 2019. године.

Обавезне облике образовно-васпитног рада (теоријска настава, практична настава и вежбе) средње школе остварују на годишњем нивоу:

У гимназији:

– у I, II и III разреду у 37 петодневних наставних седмица, односно 185 наставних дана;

– у IV разреду у 33 петодневне наставне седмице, односно 165 наставних дана.

У оквиру 37 односно 33 петодневне наставне седмице, гимназија је у обавези да годишњим планом рада равномерно распореди дане у седмици.

Неопходно је да сваки дан у седмици буде заступљен 37 пута, односно 33 пута.

У току школске године ученици имају зимски, пролећни и летњи распуст и то:

  • ·         Зимски распуст из два дела – први део почиње у понедељак, 31. децембра 2018. године, завршава се у уторак, 8. јануара 2019. године, а други део почиње у петак, 1. фебруара 2019. године, а завршава се у четвртак, 14. фебруара 2019. године.
  • ·         Пролећни распуст почиње у петак, 26. априла 2019. године, а завршава се у петак, 3. маја 2019. године.
  • ·         Летњи распуст- за ученике првог, другог и трећег разреда гимназије летњи распуст почиње у петак, 21. јуна 2019. године, а завршава се у суботу, 31. августа 2019. године.

За ученике четвртог разреда гимназије летњи распуст почиње по завршетку матурског/завршног испита, а завршава се у суботу, 31. августа 2019. године.

У школи се празнују државни и верски празници, у складу са Законом о државним и другим празницима у Републици Србији („Службени гласник РС“, бр. 43/01, 101/07 и 92/11).

У школи се празнује радно Дан сећања на српске жртве у Другом светском рату, Свети Сава – Дан духовности, Дан сећања на жртве холокауста, геноцида и других жртава фашизма у Другом светском рату, Дан победе и Видовдан – спомен на Косовску битку.

Дан сећања на српске жртве у Другом светском рату празнује се 21. октобра 2018. године, Свети Сава 27. јануара 2019. године, Дан сећања на жртве холокауста, геноцида и других жртава фашизма у Другом светском рату 22. априла 2019. године, Дан победе 9. маја 2019. године, Видовдан 28. јуна 2019. године.

Свети Сава и Видовдан се празнују радно, без одржавања наставе, а Дан сећања на српске жртве у Другом светском рату, Дан сећања на жртве холокауста, геноцида и других жртава фашизма у Другом светском рату и Дан победе су наставни дани, изузев кад падају у недељу.

Среда, 8. новембар 2018. године обележава се као Дан просветних радника.

Ученици и запослени у школи имају право да не похађају наставу, односно да не раде у дане следећих верских празника, и то:

1) православци – на први дан крсне славе;

2) припадници Исламске заједнице – 21. августа 2018. године, на први дан Курбанског бајрама и 4. јуна 2019. године, на први дан Рамазанског бајрама;

3) припадници Јеврејске заједнице – 19. септембра 2018. године, на први дан Јом Кипура;

4) припадници верских заједница које обележавају верске празнике по Грегоријанском календару – 25. децембра 2018. године, на први дан Божића;

5) припадници верских заједница које обележавају верске празнике по Јулијанском календару – 7. јануара 2019. године, на први дан Божића;

6) припадници верских заједница које обележавају дане васкршњих празника по Грегоријанском и Јулијанском календару – почев од Великог петка, закључно са другим даном Васкрса (католици – од 19. априла до 22. априла 2019. године; православни од 26. априла до 29. априла 2019. године).

Годишњим планом рада школа ће утврдити екскурзије и време када ће надокнадити наставне дане у којима су се остваривале екскурзије. Ако је дан школе наставни дан према календару, школа ће тај дан надокнадити на начин који утврди годишњим планом рада.

Време саопштавања успеха ученика и поделе ђачких књижица на крају првог полугодишта школа утврђује годишњим планом рада.

Време поделе сведочанстава, полагања матурског испита на крају четворогодишњег образовања, као и време поделе диплома, школа утврђује годишњим планом рада.