ПОЗИВ ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДА

у поступку јавне набавке мале врдности радова

"Грађевинско занатских радова на текућем одржавању ветробрана на објекту школе"

КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА