ПОЗИВ ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДА

у поступку јавне набавке мале вредности

предмет јавне набавке: добро - ЕЛЕКТРИЧНА ЕНЕРГИЈА

КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА