ПОЗИВ ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДА

за набавку опреме за лабораторију природних наука у Седмој београдској гимназији

која ће се спровести у поступку јавне набавке мале вредности

КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА

ЈАВНА НАБАВКА бр. 1/2015

Поштовани,

Поводом Вашег дописа у коме сте тражили мишљење поводом конкурсне документације на страни број 6. – додатни услов извештај о бонитету или скоринг издат од стране надлежног органа или биланс стања са мишљењем овлашћеног ревизора или извод из тог биланса стања за 2014. годину, одговарамо Вам да биланс стања за 2014. годину који сте предали у АПР-у је прихватљив у форми извештаја који сте предали АПР-у.

С потшовањем,

Стојић Александар секретар школе